Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Ngày 24/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.Ngày 24/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Theo đó, nội dung chi do các địa phương thực hiện gồm:

- Chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội . . . về mục đích, ý nghĩa, vai trò và ích lợi của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; chi tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm;

- Chi công tác phí đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương; chi tổ chức các cuộc họp sơ kết, tổng kết các cấp ở địa phương; chi văn phòng phẩm và chi phí khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động triển khai Đề án;

- Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của Đề án; chi bồi dưỡng cho báo cáo viên/ hướng dẫn viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm học tập cộng đồng (bao gồm công tác chuẩn bị, soạn bài và báo cáo); chi cho đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của Trung tâm học tập cộng đồng;

- Chi cho kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập;

- Chi cho công tác điều tra nhu cầu học tập; chi tiền điện (hoặc dầu đèn) đối với các lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng ban đêm; chi hỗ trợ tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng;

- Chi cho công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục;

- Chi công tác phí cho hoạt động học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng xã hội học tập hiệu quả trong nước;

- Chi thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02/4/2018.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp kèm theo

Thanh Sơn

 

Bài viết liên quan