- CV số: 330/SGDĐT-MN-TH ngày 10/04/2017 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về Hướng dẫn kiểm tra định kỳ kể từ năm học 2016-2017 cấp Tiểu học

Tài liệu đính kèm: Tải về

CV số: 330/SGDĐT-MN-TH ngày 10/04/2017 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về Hướng dẫn kiểm tra định kỳ kể từ năm học 2016-2017 cấp Tiểu học