- QĐ 423/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu về quy định mức chi cho công tyác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ cbhức các kỳ thi phổ thông,...

Tài liệu đính kèm: Tải về

Bài viết liên quan