- QĐ 2183/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

Tài liệu đính kèm: Tải về

- QĐ 2183/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

Bài viết liên quan