Kế hoạch thi cuối Học kỳ II năm học 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG TH YÊN KHÁNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

      

Số:  11 /KH-THYK

Vĩnh Mỹ B, ngày 22  tháng 4 năm 2019

                                

KẾ HOẠCH

 V/v ra đề, tổ chức kiểm tra, xét HTCT lớp, HTCTTH và

nghiệm thu chất lượng cuối năm học 2018 - 2019

____________________________________________________________

 

Căn cứ kế hoạch số 255/KH-PGDĐT ngày 19/4/2019 của Phòng GD&ĐT Hòa Bình về tổ chức xét HTCTTH và xét Tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019;

Căn cứ hướng dẫn số 270/PGDĐT ngày 19/4/2019 về việc hướng dẫn  kiểm tra đah1 giá kết quả học tập cuối Học kỳ II xà xét HTCT lớp, HTCTTH năm học 2018 - 2019;

Trường Tiểu học Yên Khánh tiến hành xây dựng kế hoạch ra đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra cuối năm, xét HTCT lớp, HTCTTH và nghiệm thu chất lượng cuối năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá toàn diện học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng; giúp học sinh tự đánh giá, tự điều chỉnh cách học và rèn luyện để tiến bộ hơn.

2. Giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh phương pháp, hình thức tổ chức dạy học sau khi kết thúc năm học, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục cho những năm học tới.

3. Làm cơ sở để xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học. Đồng thời cũng nhằm chuẩn bị cho hoạt động bàn giao, nghiệm thu chất lượng dạy học giữa các khối lớp trong trường và giữa trường tiểu học với trường trung học cơ sở.

4. Tổ chức kiểm tra phải nghiêm túc, khách quan, chính xác, gọn nhẹ và đánh giá đúng thực chất nhưng phải nhẹ nhàng, thân thiện.

II.  RA ĐỀ VÀ TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Ra đề

- Giáo viên chủ nhiệm tham khảo với giáo viên dạy lớp trên ra 01 bộ đề (phù hợp với lớp mình) Toán và Tiếng Việt, đối với lớp 4, 5 ra thêm bộ đề KH, LS&ĐL. Đề được soạn trên máy vi tính, thực hiện theo phần mềm Bitech, in trên giấy A4nộp cho Tổ trưởng cả đề trên giấyFile (nộp qua Email hoặc USB).

- Tổ trưởng tổng hợp các đề, kiểm tra đề đúng chương trình, kiến thức, ma trận và rà soát đúng đáp án, nộp 3 bộ đề cho thầy Thới hoặc cô Ngát hạn chót ngày 26/4/2019, qua Email: c1yenkhanh.phb@sobaclieu.edu.vn. Giáo viên dạy Tiếng Anh, mỗi khối lớp soạn 2 bộ đề, nộp cho thầy Thới hạn chót ngày 29/4/2019.

- Mỗi môn kiểm tra ít nhất 2 mã đề; riêng khối 4, 5 kiểm tra 4 mã đề. Thực hiện mã đề và hình thức đề theo phần mềm Bitech.

2. Thời gian kiểm tra

2.1. Môn Tiếng Anh:

- Kiểm tra ngày 7/5/2019 (thứ 3), kiểm tra theo ca học.

- Giao cho giáo viên trực tiếp dạy và GVCN tự coi chấm.

- GV dạy Tiếng Anh bàn giao kết quả cho GVCN lớp sau ngày kiểm tra.

2.2. Khoa học, Lịch sử và Địa lý:

- Kiểm tra ngày 8/5/2019 (thứ 4), kiểm tra theo ca học.

- GVCN tự tổ chức coi chấm theo hướng dẫn.

- GVCN liên hệ cô Ni nhận đề kiểm tra trước giờ kiểm tra.

2.3. Toán và Tiếng Việt

a) Đọc tiếng:

Tất cả các lớp kiểm tra ngày 9/5/2019 (thứ 5) theo ca học, GVCN tự coi chấm và nhận đề tại cô Ni trước giờ kiểm tra.

b) Lớp 2, 5:

- Kiểm tra Toán – TV tập trung ca sáng ngày 10/5/2019 (thứ 6), học sinh kiểm tra tại lớp học. Riêng lớp 2A, 2B, 2C, 2D kiểm tra tại các phòng 11, 12, 13, 14. Cụ thể thời gian theo lịch như sau:

Môn

Thời gian

làm bài

Thời gian mở đề

Thời

gian

giao đề

Thời gian

bắt đầu

tính giờ

Thời gian

thu bài

Tiếng Việt

 

70 phút

07 giờ 15 phút

07 giờ 25 phút

07 giờ 30. Viết chính tả trước.

08 giờ 40

phút

Ra chơi 20 phút

Toán

40 phút

09 giờ 10 phút

09 giờ 15 phút

09 giờ 20 phút

10 giờ 00

 

- Chiều 13 giờ 30 phút chấm tập trung tại trường.

- Lịch học ngày 10/5/2019 (thứ 6):

+ Lớp 1: Sáng học, chiều nghỉ

+ Lớp 3: Nghỉ.

+ Lớp 2, 5: Kiểm tra xong buổi sáng, chiều nghỉ.

+ Lớp 4: 4A, 4B, 4C, 4D học ca sáng, chiều nghỉ. 4B, 4C, 4D học tại phòng 9, 10, 15 (thư viện cũ); lớp 4A học tại phòng Hội trường.

c) Lớp  4:

- Kiểm tra Toán – TV tập trung ca sáng ngày 13/5/2019 (thứ 2), học sinh kiểm tra tại các phòng học lớp 5 (4A, 4B, 4C, 4D kiểm tra tại lần lượt các phòng 5, 6, 7, 8). Lớp 4E, kiểm tra tại phòng học. Thời gian kiểm tra như lớp 5.

- Chiều 13 giờ 30 phút chấm tập trung tại trường.

- Lịch học ngày 13/5/2019 (thứ 2):

+ Lớp 1, 2, 3: Học bình thường.

+ Lớp 4: Kiểm tra xong buổi sáng, chiều nghỉ.

+ Lớp 5: Nghỉ.

c) Lớp  1, 3:

- Kiểm tra Toán – TV tập trung ca sáng ngày 14/5/2019 (thứ 3), học sinh kiểm tra tại lớp học. Lớp 3B, kiểm tra tại phòng 13. Thời gian kiểm tra như lớp 5.

- Chiều 13 giờ 30 phút chấm tập trung tại trường.

- Lịch học ngày 14/5/2019 (thứ 3):

+ Lớp 1, 3: Kiểm tra xong buổi sáng, chiều nghỉ.

+ Lớp 2, 4: Nghỉ.

+ Lớp 5: Học bình thường.

III. XÉT HTCT LỚP VÀ HTCHTH

1. Xét Hoàn thành chương trình lớp

  1. Học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học phải đạt các điều kiện sau:
  • Đánh giá định kì về học tập cuối năm học của từng môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành;
  • Đánh giá định kì về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học: Tốt hoặc Đạt;
  • Bài kiểm tra định kì cuối năm học của các môn học đạt điểm 5 trở lên;
  1. Đối với học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học;

Đối với học sinh đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học, tùy theo mức độ chưa hoàn thành ở các môn học, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất, giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng xem xét, quyết định việc lên lớp hoặc ở lại lớp.

c) Hồ sơ xét: Bảng tổng hợp chất lượng; Học bạ và khai sinh.

* Thời gian xét HTCT lớp: 16/5/2019 (thứ 5)

3. Xét HTCTTH

Phòng GD-ĐT ra quyết định thành lập và hướng dẫn thực hiện sau.

IV. NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH

- Các lớp 1, 2, 3, 4 tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh giữa các lớp theo nguyên tắc lớp A bàn giao cho lớp A (lớp 1E và 1G, bàn giao cho cô Võ Kim Oanh). Bàn giao có biên bản 2 bên ký chịu trách nhiệm (mẫu biên bản nhận tại cô Ni). Hoàn chỉnh biên bản nộp cho cô Ngát chậm nhất ngày 22/5/2019 (thứ 4).

- Đối với học sinh lớp 5, Hiệu trưởng tổ chức cho Hội đồng kiểm tra đánh giá, nghiệm thu và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học theo đúng qui định tại khoản 3 Điều 15 của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016. Lịch do PGD ấn định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giáo viên dạy môn kết hợp giáo viên chủ nhiệm đánh giá học sinh hoàn chỉnh chậm nhất ngày 13/5/2019 (thứ 2)

- Các báo cáo được thực hiện theo mẫu một cách chính xác, báo cáo về các bộ phận như sau:

+ GVCN báo cáo học sinh có điểm bất thường trong ngày 14/5/2019 (thứ 3) (nếu có).

+ Bảng tổng hợp chất lượng theo TT 22 (theo mẫu đã gửi), cá nhân GV nộp qua Email c1yenkhanh.phb@sobaclieu.edu.vn chậm nhất ngày 17/5/2019 (thứ 6).

+ Bảng điểm, phiếu chấm: Chấm điểm xong, lên điểm nộp ngay cho PHT trong ngày.

+ Báo cáo chất lượng: Tổ trưởng tổng hợp nộp cho cô Ni ngày 20/5/2019 (thứ 2) (có thể nộp qua Email của trường).

+ Danh sách đề nghị khen thưởng; danh sách thi lại, nộp cho cô Ni ngày 22/5/2019 (thứ 5)

+ Biên bản bàn giao lớp 1, 2, 3, 4, GV nộp cho cô Ngát ngày 22/5/2019 (thứ 5).

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, các tổ phản ánh kịp thời về lãnh đạo nhà trường để được hướng dẫn giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo trường;                                                                                          

- Các tổ trưởng;                                                                             

- Lưu VT.

 

                                                                                                 Ngô Minh Mãi