THÔNG BÁO TRỰC LỄ 30/4 VÀ 1/5/2019

                                                                                         

PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH YÊN KHÁNH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Vĩnh Mỹ B, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG TRỰC LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (MÙNG 10/3 ÂL),

NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4, NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5/20189

 

Căn cứ Thông báo số 225/TB-PGDĐT ngày 10/4/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Bình về việc Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 ÂL), ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5;

Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Khánh phân công viên chức luân phiên trực cơ quan trong các ngày nghỉ Lễ như sau:

 

 

STT

Họ và tên người trực

Ngày trực

Thời gian trực

( từ à đến )

Ghi chú

1

Ngô Minh Mãi

Trần Thị Gấm

15/ 04/ 2019

Từ 7h30à 17h

Trần Thị Ánh Nguyệt nhân viên bảo vệ trực ban đêm trong thời gian các ngày nghỉ Lễ (Từ 17h chiều đến 7h30sáng).

2

Trịnh Thị Ngát

Trần Hồng Ni

29/ 04/ 2019

Từ 7h30à 17h

3

Trịnh Huỳnh Thới

Nguyễn Văn Thành

30/ 04/ 2019

Từ 7h30à 17h

4

Trịnh Thị Ngát

Tô Thị Vui

01/05/2019

Từ 7h30à 17h

 

Nhiệm vụ: Bảo vệ tài sản CSVC nhà trường và kịp thời ứng phó khi có tình huống khác thường xảy ra.

Khi có sự cố phải báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để có biện pháp giải quyết./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Các thành viên (để t/h);

- Lưu: VP,